Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument reguluje kwestię przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników (osób fizycznych), w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.rekruter.pl, której właścicielem jest Firma Sprzedawcy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 44-240 ul. Osińska 44a

W szczególności dbamy o ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zastosowane rozwiązania oparte zostały o międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, m.in. Norma PN-ISO/IEC 27001. Wdrożone procedury zapobiegają ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe przetwarzane w ramach prowadzonego przez Państwa procesu rekrutacji przy użyciu utworzonego przez Państwa konta są przez nas traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.2 Administrator danych

Administratorem danych osób fizycznych podanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym jest Firma Sprzedawcy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 44-240, ul. Osińska 44a, która reprezentowana jest przez Zarząd i przetwarza dane w związku z:

  • Odpowiedzią na zadane pytanie w formularzu kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Zawartymi umowami lub działaniami prowadzącymi do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa np. o podatku dochodowym, prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub przepisów o podatku Vat (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Prawnie uzasadnionym interesem np. w przypadku dochodzenia roszczeń bądź toczenia się postępowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej, przez okres pięciu lat od dnia zakończenia współpracy. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z podpisanych umów.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

1. dostępu do danych;

2. sprostowania danych;

3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podmiot przetwarzający w imieniu Administratora (Klienta)

Firma Sprzedawcy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 44-240 ul. Osińska 44a będąca właścicielem strony www.sprzedawcy.pl w związku z realizacją świadczonych na stronie usług, na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych jest Podmiotem przetwarzającym powierzonych w  trybie art. 28 danych osobowych osób, których dokumenty aplikacyjne przesyłane są na serwer.

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1. Jesteśmy Usługodawcą, a więc też Podmiotem przetwarzającym dla danych, które zostały powierzone nam do przetwarzania przez naszych klientów (firmy, posiadające aktywne konto na stronie www w celu zarządzania rekrutacjami). Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie i jeśli przy użyciu dostępnych narzędzi rozpoczynasz proces rekrutacji, to na Twoje polecenie przetwarzamy dane kandydatów, których poszukujesz do obsadzenia wolnego stanowiska pracy.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a) w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną

b) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

c) zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

3. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dzięki którym zminimalizowaliśmy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Tym samym spełniamy wymagania sekcji

2 RODO, w tym zalecenia, o których mówi art. 32.

4. Zobowiązujemy się przestrzegać zasad poufności, integralności i rozliczalności powierzonych danych w realizacji Usługi.

5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych na podstawie odpowiednich zobowiązań prawnych.

6. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników [użytkowników Podmiotu przetwarzającego] procesu realizacji umowy w szczególności wszelkich informacji, danych osobowych, a także materiałów uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy.

7. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest potrzebne celem wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego.

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres].

§4. Użytkownik jako Administrator danych

1. Użytkownik (osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7 RODO, realizującym odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1-2 i art. 32 RODO.

2. Administrator powierza, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu, na podstawie art. 28 RODO, dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym z realizacją usług.

3. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego, po przedstawieniu wykazu tych podmiotów oraz czynności przetwarzania przez nich danych osobowych i spełnieniu przez te podmioty warunków określonych w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

4. Dane osobowe powierzane Podmiotowi przetwarzającemu, określa się w zakresie zgodnym z przepisami regulującymi kwestie zatrudnienia (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).

5. Kategorie osób, których dane dotyczą, to:

 Kandydaci na wolne stanowisko pracy

W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zapraszamy

do kontaktu: biuro@sprzedawcy.pl