Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument reguluje kwestię przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników (osób fizycznych), w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.sprzedawcy.pl, której właścicielem jest Firma Sprzedawcy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, al. Jerozolimskie 85 . 

W szczególności dbamy o ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zastosowane rozwiązania oparte zostały o międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, m.in. Norma PN-ISO/IEC 27001. Wdrożone procedury zapobiegają ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w  tym:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; 
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;  
 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Dane osobowe przetwarzane w ramach prowadzonego przez Państwa procesu rekrutacji przy użyciu utworzonego przez Państwa konta są przez nas traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

Administrator danych

Administratorem danych osób fizycznych podanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym  jest Firma Sprzedawcy.pl Sp. z o.o. która reprezentowana jest przez Zarząd i przetwarza dane w związku z:

 • Odpowiedzią na zadane pytanie w formularzu kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Zawartymi umowami lub działaniami prowadzącymi do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
 • Realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa np. o podatku dochodowym, prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub przepisów o podatku Vat (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prawnie uzasadnionym interesem np. w przypadku dochodzenia roszczeń bądź toczenia się postępowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej, przez okres pięciu lat od dnia zakończenia współpracy. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z podpisanych umów. 

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

.

Podmiot przetwarzający

Firma Sprzedawcy.pl Sp. z o.o. w związku z  realizacją świadczonych na stronie usług, na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych jest Podmiotem przetwarzającym powierzonych w  trybie art. 28 danych osobowych osób, których dokumenty aplikacyjne przesyłane są na serwer.  Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Jesteśmy Usługodawcą, a więc też Podmiotem przetwarzającym dla danych, które zostały powierzone nam do przetwarzania przez naszych klientów (firmy, posiadające aktywne konto na stronie www.rekruter.pl w celu zarządzania rekrutacjami). Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie i jeśli przy użyciu dostępnych narzędzi rozpoczynasz proces rekrutacji, to na Twoje polecenie przetwarzamy dane kandydatów, których poszukujesz do obsadzenia wolnego stanowiska pracy. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną 
  2. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  3. zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 1. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dzięki którym zminimalizowaliśmy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Tym samym spełniamy wymagania sekcji 2 RODO, w  tym zalecenia, o których mówi art. 32. 
 2. Zobowiązujemy się przestrzegać zasad poufności, integralności i rozliczalności powierzonych danych w  realizacji Usługi. 
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych na podstawie odpowiednich zobowiązań prawnych. 
 4. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników [użytkowników Podmiotu przetwarzającego] procesu realizacji umowy w szczególności wszelkich informacji, danych osobowych, a także materiałów uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy.
 5. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania, wynikającego
  z obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest potrzebne celem wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [biuro@sprzedawcy.pl].

 

Użytkownik jako Administrator danych

 1. Użytkownik (osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7 RODO, realizującym  odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1-2 i art. 32 RODO.
 2. Administrator powierza, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu, na podstawie art. 28 RODO, dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym
  z realizacją usług. 
 3. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego, po przedstawieniu wykazu tych podmiotów oraz czynności przetwarzania przez nich danych osobowych i spełnieniu przez te podmioty warunków określonych w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 
 4. Dane osobowe powierzane Podmiotowi przetwarzającemu, określa się w zakresie zgodnym z przepisami regulującymi kwestie zatrudnienia (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny). 
 5. Kategorie osób, których dane dotyczą, to: 
 • Kandydaci na wolne stanowisko pracy

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu: biuro@sprzedawcy.pl