Regulamin

Poniższe warunki (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie w ramach stosunku umownego między klientem posiadającym osobowość prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (zwanymi dalej „klientem”) a Sprzedawcy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul Osińska 44a, 44-240 Żory zwanym dalej “SPL” lub „ Stroną” wspólnie zwane „Stronami”.

Przedmiotem umowy jest korzystanie z oprogramowania umożliwiającego Płatne i Nieodpłatne publikowanie ofert pracy oraz nieodpłatne publikowanie profili zawodowych użytkowników, którzy po zarejestrowaniu i zalogowaniu uzupełnią profil.

Na czas obowiązywania umowy SPL udziela Klientowi ograniczonych praw, są to prawa niewyłączne, niepodlegające sublicencjonowaniu i niezbywalne. W kontekście stosunku prawnego niniejszej umowy do korzystania z usługi niezbędne jest aby klient posiadał dostęp do internetu, dostęp do aktualnej wersji systemu oraz korzystał z jego funkcji zgodnie z przeznaczeniem. 

Korzystanie z konta klienta i dostęp do niego odbywa się wyłącznie przez specjalnie upoważnionych użytkowników. SPL nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie kontaktu między użytkownikami a aplikującymi jak również SPL nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń rekrutacyjnych jak również za efekty opublikowanych ofert. SPL nie uczestniczy w komunikacji klienta ze stronami trzecimi.

Jeśli umowy są zawierane za pośrednictwem konta klienta, SPL nie będzie zaangażowany, a zatem nie stanie się stroną umowy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie i realizację umów zawartych ze stronami trzecimi i ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie obowiązków. Odmienne lub dodatkowe Ogólne Warunki (na przykład te dotyczące klienta lub aplikującego) nie staną się częścią umowy bez pisemnej zgody SPL.

SPL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w przyszłości w okresie stosunku umownego między klientem a SPL. SPL powiadomi klienta o zmianie warunków i wskaże nowe przepisy oraz datę wejścia w życie. Klient ma prawo do rozwiązania stosunku umownego z SPL w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie, poprzez pisemne oświadczenie złożone SPL ze skutkiem wstecznym do daty zmiany. Ten mechanizm zmian nie ma zastosowania do zmian w głównych zobowiązaniach umownych stron.

Aby korzystać z Sprzedawcy.pl, klient musi zarejestrować się na Sprzedawcy.pl i otworzyć konto firmowe (zwane dalej „Kontem”). Otwarcie konta może być przeprowadzone wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawiciela klienta. Wymagane dane muszą być podane zgodnie z prawdą i natychmiast tj nie później niż do 30 dni od zmiany zaktualizowane w celu zapewnienia płynnego użytkowania.

Po rejestracji SPL prześle klientowi e-mail z potwierdzeniem e-mail w procesie rejestracji wraz z niniejszymi warunkami. Jednocześnie ten e-mail z potwierdzeniem oznacza akceptację oferty klienta w celu zawarcia umowy z użytkownikiem i zawarcie umowy z użytkownikiem. Roszczenie nieskuteczności zawarcia umowy z użytkownikiem nie ma zastosowania.

Klient może zarezerwować odpowiednią liczbę dostępów do własnych użytkowników. Autoryzacja użytkowników odbywa się poprzez wprowadzenie ich kont przez opiekuna klienta lub osobiście przez Klienta. Klient wyznaczy jednego lub więcej użytkowników jako administratorów konta (zwanych dalej „administratorami”), którzy mają pełną kontrolę nad wszystkimi opcjami ustawień i obszarami zarządzania. Dokładny zakres korzystania z Sprzedawcy.pl wynika z dalszych ustaleń umownych z SPL (na przykład z opisu usługi oferty).

Klient ma prawo odwołać autoryzację użytkownika lub nazwać inną osobę jako użytkownika zastępczego. Autoryzacja osoby zastępującej odbywa się poprzez panel klienta dostępny jedynie administratorowi klienta. SPL nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane i / lub informacje dostarczone przez klienta i wnioskodawców, a także za treści na zewnętrznych stronach internetowych, do których prowadzą linki. W szczególności SPL nie gwarantuje, że przesyłane treści są prawdziwe ani że służą w celach projektu rekrutacyjnego.

Klient jest odpowiedzialny za dane i treści dostarczone przez niego. SPL nie gwarantuje weryfikacji informacji i ogłoszeń o pracę pod kątem ich dokładności, adekwatności, prawdziwości, nie weryfikuje przesyłanych przez aplikujących załączników w poszukiwaniu wirusów.

Klient nie może przesyłać, przesyłać ani udostępniać żadnych osobistych ani zewnętrznych danych, plików lub treści, takich jak teksty, obrazy, grafiki i linki, które są:

  • wyłączną odpowiedzialnością klienta
  • naruszają obowiązujące prawo -uwzględniaj brutalne
  • pornograficzne
  • dyskryminujące
  • obraźliwe
  • oszczercze

lub inne treści lub obrazy, które są niezgodne z prawem, z pogwałceniem zwykłej przyzwoitości lub zagrażają reputacji SPL - reprezentują lub zawierają dane jakiejkolwiek osoby trzeciej, marki lub innego znaku towarowego lub innego zastrzeżonego symbolu, z wyjątkiem przypadków, gdy klient jest do tego upoważniony, a zatem jest właścicielem praw do odpowiednich logo, zdjęć reklamowych i innych treści lub właściciela praw autorskich -naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich -naruszają inne prawa SPL lub osób trzecich

Pracownicy klienta mogą być publikowani tylko wtedy, gdy wyrazili na to zgodę. SPL ingeruje w dane klienta w odniesieniu do danych, plików lub treści, takich jak teksty, obrazy, grafiki i linki, poprzez ich zaprzestanie lub publikację na koncie klienta w oparciu o postanowienia niniejszych warunków, wbrew przepisom prawnym, przeciwko dobrym obyczajom lub prawom osób trzecich zostanie powiadomiony, gdy tylko SPL dowie się o takich treściach. W takim przypadku klient zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia danych, plików lub treści, których dotyczy problem, z konta klienta. SPL ma prawo do usuwania danych, plików lub treści, takich jak teksty, obrazy, grafiki i linki, nawet bez wcześniejszego powiadomienia, w zakresie, w którym istnieją konkretne wskazówki, że poprzez zatrudnienie lub opublikowanie na koncie klienta wbrew przepisom tego OWU, wbrew przepisom prawnym, przeciwko dobrym obyczajom lub prawom przeciwko osobom trzecim.

Jeśli klient opublikował dane, pliki lub treści na swoim koncie na Sprzedawcy.pl, które dostarczają konkretnych dowodów, że naruszają postanowienia niniejszych warunków, wbrew przepisom prawnym, przeciwko dobrym zwyczajom lub prawom osób trzecich reprezentują SPL tymczasowo wyłączy konto tego klienta.

SPL poinformuje klienta z reguły przed taką dezaktywacją konta przez przypomnienie. Roszczenie klienta o wcześniejsze ostrzeżenie nie jest możliwe. W przypadku bezpośredniego zagrożenia lub w przypadku szczególnie poważnych naruszeń, dezaktywacja konta klienta będzie natychmiastowa.

Widoczność i przechowywanie treści na koncie klienta Niektóre treści i informacje (korespondencja, rozmowy, projekty, notatki, komentarze itp.) Są udostępniane na koncie klienta automatycznie lub za namową użytkownika spośród wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników. Inne informacje nie są udostępniane użytkownikom. Informacje, które użytkownik nie udostępnił lub które nie zostały automatycznie udostępnione lub nie są podzielne, nie będą widoczne dla innych użytkowników konta klienta na koncie klienta. Rozmowy, które nie zostały rozpoczęte, odebrane lub udostępnione na koncie klienta, nie są automatycznie zapisywane na koncie klienta dla administratora lub wszystkich użytkowników tego konta, ale tylko w odpowiednich (e-mailowych) skrzynkach pocztowych tego gniazda.

Wszystkie informacje i treści utworzone przez użytkownika na koncie klienta, nawet jeśli nie są jawnie udostępniane przez użytkownika, mogą być przeglądane, edytowane i udostępniane innym aktualnym i przyszłym użytkownikom konta klienta przez administratorów konta klienta klienta być udostępnionym, dopóki konto jest aktywne. Dotyczy to w szczególności wszystkich informacji zapisanych na koncie klienta. Jeśli użytkownik utraci prawo dostępu do konta klienta wszelkie informacje zapisane na jego koncie zostają udostępnione na koncie klienta obecnym i przyszłym użytkownikom przez okres dwunastu miesięcy, chyba że uzgodniono inaczej z klientem.

W tym okresie administratorzy danego konta mogą nadal przeglądać zawartość. Jeśli klient lub administrator konta klienta wyznaczy zastępcę użytkownika, cała zawartość użytkownika, którego dostęp został zakończony, pozostaje widoczna dla tego użytkownika.

SPL utrzymuje Sprzedawcy.pl dostępną między 9.00 a 18.00 CET / CEST (zwaną dalej „czasem dostępności”) z całkowitą dostępnością 99% na rok kalendarzowy. SPL jest upoważniony do wykonywania prac konserwacyjnych w sumie przez dziesięć (10) godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego w ciągu tygodnia od 22:00 do 06:00 CET / CEST („Okno konserwacji”). Działania w oknie konserwacji są przekazywane klientowi z wyprzedzeniem z rozsądnym wyprzedzeniem.

SPL może w wyjątkowych przypadkach opóźnić okno konserwacji, aby wyeliminować lub zapobiec poważnym awariom. Podczas konserwacji Sprzedawcy.pl może nie być dostępny lub może być ograniczony. Konserwacja poza oknem konserwacji nie wpłynie na ogólną dostępność w 99% roku kalendarzowego.

SPL gromadzi i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z RODO. Klient zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności RODO. Klient musi szanować prawa osób trzecich, zwłaszcza w przypadku udostępniania treści i informacji. Na przykład komunikacja prywatna nie może być udostępniana innym bez zgody nadawcy. Zabrania się również: -Nękania wnioskodawców, -Angażowania się lub promowania działań antykonkurencyjnych, w tym progresywnych reklam klientów, -Wdrażanie, promowanie lub promowanie działań związanych z dystrybucją strukturalną (takich jak marketing wielopoziomowy lub wielopoziomowy marketing sieciowy), nawet jeśli te działania nie naruszają żadnego prawa.

Jeśli klient niezależnie (ręcznie) doda dane osobowe wnioskodawcy do Sprzedawcy.pl klient jest zobowiązany zapewnić, że jego polityka prywatności odzwierciedla to przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim SPL przetwarza dane osobowe w imieniu klienta zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, SPL zbierze je i wykorzysta zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług dostarczonej przez SPL, którą SPL i klient zobowiązują się zawrzeć. Jeśli klient naruszy niniejsze OWU, przepisy prawne lub prawa osób trzecich w ramach swojej działalności na swoim koncie, SPL może tymczasowo lub na stałe dezaktywować konto klienta.

Może to również dotyczyć skarg od wnioskodawców, pod warunkiem że istnieją konkretne przesłanki, że w kontekście korzystania z danego konta naruszone zostaną przepisy prawne, dobre obyczaje i / lub prawa osób trzecich. SPL może analizować zanonimizowane dane dotyczące aktywności w celu przeprowadzenia analiz dotyczących korzystania z Sprzedawcy.pl.

Analiza i ocena danych przeprowadzana jest bez odniesienia do osób fizycznych. SPL wykorzysta wyniki oceny wyłącznie do własnych celów i do poprawy świadczonych usług.

SPL ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z umyślnych lub rażących zaniedbań, jak również za szkody wynikające z lekkomyślnego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są obowiązki, których spełnienie umożliwia w pierwszej kolejności prawidłowe wykonanie umowy oraz zgodność, z jaką klient może regularnie polegać. Za nieznaczne zaniedbanie naruszenia zobowiązań umownych ponosi odpowiedzialność SPL.

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, jak również ustawową odpowiedzialność gwarancyjną pozostają w każdym przypadku nienaruszone. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie do naruszeń obowiązków przez przedstawicieli prawnych lub pełnomocników SPL. Klient zabezpiecza SPL przed wszelkimi roszczeniami, w tym zwrotem kosztów i odszkodowań, dochodzonymi przez innych użytkowników Sprzedawcy.pl lub innych stron trzecich, w tym agencjom rządowym, przeciwko SPL za naruszenie ich praw wynikających z Treści opublikowanej przez Klienta na rzecz Sprzedawcy.pl

Klient przyjmuje wszelkie uzasadnione koszty, w tym uzasadnione koszty obrony prawnej, które SPL może ponieść w wyniku naruszenia praw Klienta przez osoby trzecie. Wszelkie dalsze prawa i roszczenia odszkodowawcze SPL pozostają nienaruszone.

Umowa na korzystanie z Sprzedawcy.pl zostaje zawarta na okres uzgodniony w ofercie lub umowie ramowej. Stosunek umowny między SPL a klientem zostanie przedłużony o ten sam okres na koniec okresu, jeżeli nie zostanie rozwiązany przez stronę zgodnie z następującymi postanowieniami: Stosunek umowny może zostać rozwiązany przez każdą ze stron w drodze oświadczenia, z zachowaniem formy pisemnej i okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy (3) miesiące do końca danego okresu obowiązywania umowy. O ile ta funkcja jest zapewniona, stosunek umowny może być również skutecznie anulowany za pośrednictwem konta klienta. Prawo do rozwiązania umowy bez powiadomienia z ważnych powodów pozostaje bez zmian. SPL ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny, w szczególności jeśli: korzystanie z usług przez klienta narusza prawo i / lub prawa osób trzecich; lub klient narusza inne istotne postanowienia umowne. W przypadku rozwiązania umowy SPL ma obowiązek dostarczyć klientowi dane wnioskodawcy w formie elektronicznej.

W przypadku rozwiązania umowy SPL ma prawo do dezaktywacji konta i profilu klienta, użytkownika klienta, a także dostępu Sprzedawcy.pl klienta po upływie uzgodnionego okresu stosunku umownego. SPL usunie również istniejące aplikacje i dezaktywuje aktywne ogłoszenia o pracę. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, SPL może ją natychmiast wyłączyć. Wszystkie wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia konta lub obszaru serwisu Sprzedawcy.pl (o ile ta funkcja jest świadczona), muszą być na piśmie, aby były ważne.

Obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego i konwencji ONZ dotyczącej sprzedaży. Jurysdykcja dla wszystkich sporów prawnych wynikających ze stosunku umownego między SPL a klientem to Warszawa. Ponadto SPL ma prawo do korzystania ze sporów opartych na właściwym sądzie w siedzibie klienta. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

Strony zobowiązują się uzgodnić nowe, skuteczne postanowienie, które jest najbliższe znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia zamiast nieskutecznego postanowienia. To samo dotyczy luk w niniejszych warunkach.